آهنگ پیشواز
تبليغات X
مسجدصاحب الزمان(عج)

مسجدصاحب الزمان(عج)

خوزستان - ماهشهر - شهرک طالقانی

بازگشت فرزند هارون الرشيد به حق

بازگشت فرزند هارون الرشيد به حق

روزى وزير هارون در مجلس بود ، در آن اثنا آن پسر كه نامش قاسم بود

و لقبش مؤتمن آمد بگذرد ، جعفر برمكى خنديد ، هارون از سبب خنده پرسيد ،

پاسخ داد ، بر احوال اين پسر مى خندم كه تو را رسوا نموده ، اى كاش اين

پسر به تو داده نمى شد ! اين است لباس و وضع و روش و منش او ، با فقرا

و تهي دستان مى نشيند ، هارون گفت : حق دارد ، زيرا ما تاكنون منصب و 

مقامى به او واگذار نكرده ايم ،چه خوبست حكومت شهرى را در اختيارش بگذاريم ،

امر كرد او را به حضور آوردند ، وى را نصيحت كرد و گفت : مى خواهم تو را به

حكومت شهرى منصوب نمايم ، هر منطقه اى را علاقه دارى بگو .

(بقیه داستان در ادامه مطلب)

ادامه مطلب

تاریخ ارسال: 12 ارديبهشت 1397 ساعت: 12:07 |تعداد بازدید : 146 نویسنده :